Contact

 

Brahma Kumaris 
Nirmaan bhawan
Shantivan,Abu Road
307510 (Raj)

BK Jyoti Ben: 7014986137, BK Kirti Bhai : 9414007011,
vishwakarmagroup@bkivv.org,   satvik200723@gmail.com
www. vishwakarma.bk.ooo